Hertta Kiiski & Jenna Sutela

wam kiiskisutela
8.6.–16.9.2018

Hertta Kiiski & Jenna Sutela

Hertta Kiiski arbetar med fotografi, rörlig bild, objekt och rum, ofta med sina döttrar som modeller. Verken reflekterar över empati och betraktar förhållandet mellan människor, det icke-mänskliga och rummet. Jenna Sutela använder ord, ljud och andra levande material. Hennes verk behandlar ofta relationen mellan människor, andra varelser och teknologi.

Hertta Kiiski (f. 1973) och Jenna Sutela (f. 1983) visar i WAM under sommaren 2018 parallella utställningar som flyter in i varandra. Infallsvinkeln för Kiiskis och Sutelas produktion, som i huvudsak koncentrerar sig på video och foto, poängterar kollektivitet: att arbeta tillsammans är viktigt för bägge konstnärerna. Kollektivt arbete möjliggör dialog, ifrågasättande av tankar och vidareutveckling av idéer.

För båda konstnärerna är tanken om samarbete omfattande: den inbegriper förutom samarbete människor och konstnärer emellan även samarbete mellan olika branscher och till och med olika arter. Båda granskar även begreppet De Andra: hur ser världen ut ur fiskens synvinkel eller hurudant är förhållandet mellan människan och mikrobers värld.

Jenna Sutela arbetar ofta tillsammans vetenskapsidkare, men även andra arter såsom mikroorganismer har sin andel i verkens processer. Till exempel verket Nam-Gut (the microbial breakdown of language) baseras på olika skeden av kombutsadryckens jäsningsprocess inne i en dator. Livet och rörelserna i bakteriers och jästens symbiotiska organismsamhälle producerar slumpmässiga siffror, som skapar poesi: en algoritm som utgår ifrån cellernas och enzymernas funktion söndrar och omorganiserar ord i texter som konstnären har skrivit. Sutela visar också ett nytt videoverk, Holobiont, som behandlar samband och extrema omständigheter i allt liv, såväl biologiskt som syntetiskt.

Hertta Kiiski skapar å sin sida sina konstverk tillsammans med sina döttrar och brorsdöttrar. Kiiski ser sin konst som en slags spontan lek, som utvecklas när man gör tillsammans. Hertta Kiiski arbetar med foton, rörlig bild, objekt och rum. I verken funderar man på empati samt förhållanden människor och ickemänskliga varelser emellan.  För Kiiski diskuterar helheten alltid även med det omgivande rummet, och inkluderar det som en del av verket. 

Av Hertta Kiiski visas även installationen Birds of Paradise, som består av en video, växter, gymnastikbollar och dofter. Verket hör till Åbo stads konstsamling. Dessutom skapar Kiiski ett platsbundet verk i och kring akvariet i WAMs foajé – dess infallsvinkel är artinteraktion, dialogens möjlighet och empati. Akvariet är samtidigt fiskarnas hem, ett av människan skapat fängelse och en scen för publiken. Med hjälp av video och foton strävar man att ändra synvinkeln från scenen mot publiken, från de påtittade till påtittarna. 

Hertta Kiiski verkar i Åbo och Jenna Sutela i nuläget i Berlin. Kones Stiftelse, Henry Lönnförs fond och Centret för konstfrämjande Taike, har understött konstnärerna.

Visningar
på svenska söndagarna 17.6, 29.7, 26.8 och 16.9 kl. 15.
på finska alla söndagar kl. 14 (ej 24.6)

Pris: 
  • vuxen 9 €
  • studerande, pensionärer, arbetslösa, värnpliktiga 4 €
  • barn 7–15 år 2 €
  • familjebiljett 22 €
Arrangör: 
(02) 262 0850
Plats: 
Adress: 
Itäinen Rantakatu 38, Turku
Webbplats: 
Evenemangs FB-sida: